سامانه آگهی الکترونیک قضایی agahi چیست؟

سامانه آگهی الکترونیک قضایی agahi چیست؟

در صورتی که دعاوی علیه خوانده مجهول المکان مطرح شده باشد ، اوراق قضایی مربوط به آن در سامانه آگهی الکترونیک قضایی agahi.adliran.ir درج می شود و فرد با مراجعه به این سامانه می تواند از جزییات ابلاغیه ها و آگهی های قضایی خود مطلع شود . همچنین آگهی های اعلامی از قبیل ورشکستگی ، حجر و انحصار وراثت نیز در این سامانه درج می شوند .

ورود به سایت سامانه آگهی الکترونیک قضایی

agahi.adliran.ir