اهمیت دانستن فرهنگ استفاده از فضای مجازی

با شیوع بیماری کرونا و مجازی شدن مدارس، متاسفانه حضور کودکان در فضای مجازی افزایش یافته است. پیشگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است برای کودکان به وجود بیاید از ...